Stanovy klubu

Pravidla Klubu chovatelů ovce vřesové


Čl.1) Název klubu

   Klub chovatelů ovce vřesové (VR)


Čl.2) Sídlo klubu
   O sídle klubu rozhoduje výbor a informuje členy.


Čl.3) Cíl a předmět činnosti klubu
A. Cíl klubu
    Cílem činnosti klubu je zlepšování plemenné hodnoty, genetického potenciálu a efektivní produkce u populace ovce

    vřesové v ČR
B. Předmět činnosti klubu
   1) Propagace a popularizace plemene VR
   2) Navrhnout chovný cíl dle německého standardu, rozsah kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti, testování

      pro udržení vlastností plemene VR.
   3) Podílet se na řízení plemenné knihy
   4) Spolupracovat v oblasti šlechtění a výzkumu
   5) Prosazovat zástupce klubu do výběrových komisí na jednotlivé NT, na kterých se hodnotí plemeno VR
   6) Pořádat nebo se podílet na organizaci výstav, přehlídek, seminářů a dalších chovatelských akcí
   7) Péče o zachování genetického fondu plemene VR v ČR


Čl. 4) Postavení klubu
   1) Klub je organizační složkou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR (dále jen SCHOK v ČR)
   2) Klub je dobrovolným sdružením chovatelů a příznivců ovce vřesové.


Čl. 5) Členství v klubu
   1) Členy klubu se mohou stát chovatelé či příznivci ovce vřesové, kteří se ztotožňují s cílem a předmětem činnosti klubu

       a současně jsou členové SCHOK
    2) Člen klubu právo volit a být volen, při hlasování jeden hlas
    3) Členství vzniká schválením písemné přihlášky.
    4) Členství zaniká
        a) Dobrovolným vystoupením člena na základě podání písemné žádosti člena předsedovi klubu
        b) Zánikem členské organizace
        c) Úmrtím člena
        d) Porušením povinnosti člena, o kterém rozhodne členská schůze 2/3 většinou přítomných členů.
         f) Ukončením členství v SCHOK ČR


Čl. 6) Práva a povinnosti člena
     A. Právo:
         1) Podílet se na veškeré činnosti klubu, předkládat návrhy, vyjadřovat se ke všem otázkám

             a hlasovat při jednáních klubu
         2) Účastnit se všech akcí pořádaných klubem
         3) Volit a být volen do orgánů klubu
         4) Na získávání zápisů z členských schůzí a z jednání výboru elektronickou poštou
    B. Povinnosti:
        1) Dodržovat pravidla, schválená usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru klubu
        2) Podílet se na společných akcích klubu minimálně 1x za 12 měsíců
        3) Umožnit ostatním členům klubu exkurzi ve svém hospodářství při dodržení podmínek stanovených chovatelem

            a závazných veterinárních norem a předpisů


Čl. 7) Orgány klubu
    Členská schůze klubu
    Výbor klubu
    Předseda klubu
    Místopředseda klubu


Čl. 8) Členská schůze
    1) Je nejvyšším orgánem klubu
    2) Schází se nejméně 1x ročně
    3) Členskou schůzi svolává výbor a o datu a programu informuje na webových stránkách klubu nejpozději 14 dnů před

       datem konání a podle přání člena rozesílá pozvánky běžnou či elektronickou poštou. Výbor je povinen svolat

       mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to minimálně 1/3 členské základny a to do jednoho měsíce

       od podání této žádosti.

    4) Členská schůze volí výbor klubu a předsedu klubu
    5) Členská schůze navrhuje zástupce klubu do výběrových komisí na jednotlivé NT, na kterých se hodnotí plemeno VR

        Rozhodnutí a usnesení členské schůze přijímají nadpoloviční většinou přítomní členové klubu. Rozhodnutí klubu

        v případě, že účast není nadpoloviční, je platné, jestliže s jeho přijetím souhlasí 2/3 přítomných členů.


Čl. 9) Výbor klubu
    1) Výbor klubu je volený orgán klubu, organizuje činnost klubu
    2) Výbor 5 členů, jejich volební období je čtyřleté
    3) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. Zasedání svolává předseda klubu s uvedením programu
    4) Do působnosti výboru patří zejména organizování veškeré činnosti klubu, rozhodování o záležitostech klubu,

      které si nevyhradí k rozhodnutí čl. schůze, příprava podkladů pro členské schůze, dohled nad realizací usnesení členské

      schůze, zastupování klubu vůči třetím osobám.
    5) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů


Čl. 10) Předseda klubu
    1) Je člen výboru volený členskou schůzí Klubu chovatelů ovce vřesové, reprezentuje klub navenek a organizuje jeho

       běžnou činnost. Jeho volební období je čtyřleté


Čl. 11) Místopředseda klubu
    1) Je člen výboru volený členskou schůzí Klubu ovce vřesové, reprezentuje klub navenek. Jeho volební období je čtyřleté
    2) Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
    3) Zajišťuje zápisy z jednání klubu
    4) V jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený člen výboru


Čl. 12) Finanční zajištění činnosti klubu
    1) Klub nárokuje u příslušných orgánů SCHOK na zajištění své činnosti potřebné finanční požadavky klubu a provede

       vyúčtování těchto prostředků. Za hospodaření klubu je odpovědný předseda klubu
    2) Kontrolu hospodaření klubu přidělenými finančními prostředky zajišťuje revizní komise SCHOK


Čl. 13) Vznik a zánik klubu
    1) Klub vzniká na ustavující členské schůzi, na které byly schváleny stanovy klubu
    2) Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze, likvidaci klubu provede revizní komise SCHOKČR
 

Sídlo klubu: Cvrčovice 64, 768 02 Zdounky

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Dolní Kalná – Slemeno 45, 543 71 Hostinné
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld